Stadgar

Har du frågor/funderingar rörande Ford Club Sweden och vårat Internetforum, så kan du få ditt svar här.
Användarvisningsbild
RickardEM
Legend
Inlägg: 5633
Blev medlem: lör aug 23, 2003 10:00 am
Namn: Rickard Ribbing
Kör: Ka -97, Transit -98 & 01, Kuga -12, Taunus -66, Fiesta -77 & 16, Granada -84, Escort -84
Ort: Gyttorp
Medlemsnummer: 56

Stadgar

Inlägg av RickardEM »

STADGAR FÖR FORD CLUB SWEDEN

Antagna vid konstituerade sammanträde den 2 november 2008.

§1
- Klubbens svenska och internationella namn är Ford Club Sweden, hädanefter kallad FCS.

§2
- FCS är en ideell sammanslutning som utan ekonomiskt intresse ska:
 • Främja intresset för Ford
 • Sprida kunskap om Ford
 • På olika sätt främja bättre möjligheter för medlemmarna att äga och bruka Ford
§3
- FCS ska verka för den i §2 angivna målsättningen genom att:
 • Upprätthålla en hemsida på Internet för att underlätta kontakten mellan medlemmarna och med andra klubbar med liknande inriktning.
 • Medverka till och underlätta för medlemmarna att bevara och förbättra Ford på ett vederhäftigt sätt.
 • Samarbeta med myndigheter, andra in- och utländska klubbar, institutioner och med anknytning till Ford, bilar i allmänhet och/eller motorsport.
 • Arrangera klubbträffar för att underlätta och uppmuntra medlemmars ideella kulturbevarande verksamhet.
 • Arrangera och medverka vid bilrelaterade aktiviteter, som till exempel banträffar och förarkurser med avsikt att förbättra medlemmarnas skicklighet och säkerhet som bilförare.
§4
- Medlemskap i FCS vinnes genom att registrera sig till klubben och betala fastställd medlemsavgift. Endast medlemmar äger rätt att delta i vissa av klubbens arrangerade eller kallade arrangemang.

§5
- Högsta beslutande organ är årsmötet eller allmänt möte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte, och som också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret. Styrelsen har sitt säte i Gyttorp. Motioner till årsmöte eller allmänt möte ska vara klubbens ordförande eller vice ordförande tillhanda senast 2 veckor före utsatt tid för möte.

§6
- Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1:a januari till och med 31:e december. Årsmöte hålles på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången november månad. Styrelsen kallar samt utsänder förslag till dagordning med elektronisk post (PM eller e-post) och via anslag på klubbavdelningen på http://www.fordclubsweden.se minst 4 veckor före utsatt tid för årsmöte. Härvid ska följande ärenden förekomma:
 1. Justering av röstlängd/medlemslista
 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 6. Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 8. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
 9. Val av styrelseledamöter (ordförande, vice ordförande, kassör, ledamöter och suppleanter)
 10. Presentation av klubbansvariga
 11. Val av två revisorer
 12. Fastställande av medlemsavgift för nästa år
 13. Övriga frågor
- Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt är ej giltig. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst.

§7
- Alla arrangemang där klubben medverkar bekostas direkt av de deltagande medlemmarna alternativt av klubben eller sponsorer i form av företag, stiftelser och liknande.

§8
- Allmänt möte ska hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 20% av klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till mötet. Tid och plats bestäms av styrelsen i samråd med den grupp medlemmar som påkallar mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad om årsmötet är stadgat. Till kallelse till allmänt möte ska fogas dagordning och eventuella motioner till mötet. Detta utsändes med elektronisk post (PM).

§9
- Klubbens styrelse ska bestå av minst 5 ledamöter som ordinarie samt minst 1 suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 2/3 av dess ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på 1 år. Klubbens firma tecknas av ordförande efter samråd med styrelsen. Konto i bank eller post får innehas av klubben för medlemsavgifter och andra bidrag för att möjliggöra gemensamma betalningar av exempelvis banhyra. På kontot får samtliga göra insättningar. Uttag från kontot kan göras av ordförande och kassör tillsammans, eller enskilt. Ordförande och kassör svarar gemensamt eller var för sig för medel på kontot och att uttag görs för det avsedda syftet. Kontonummer samt clearingnummer skall finnas tillgängligt via klubbens hemsida.

§10
- Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 2 ledamöter så påfordrar. Sammanträde kan ske per telefon.

§11
- Medlem som genom skriftlig anmälan till styrelsen begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskapet. Medlem som grovt bryter mott klubbens målsättning eller syften kan uteslutas genom beslut med enig beslutmässig styrelse eller majoritetsbeslut på årsmöte.

§12
- Förslag till ändring av stadgarna kan väckas av envar medlem och ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmöte eller allmänt möte. Förslag till ändring av stadgar ska bifogas kallelse till årsmöten eller allmänt möte. Vid omröstning krävas att minst 2/3 av de närvarande bifaller ändringsförslaget.

§13
- Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid 2 på varandra följande årsmöten eller allmänna möten och med minst ¾ av de närvarandes röster. Kallelse till nytt möte får här inte utsändas förrän det första mötet avslutats.
Vid klubbens eventuella upplösning ska alla innestående medel i klubben doneras till en godkänd organisation som innehar ett 90-konto. Val av organisation tas på sista mötet där man löser upp klubben.
FORD CLUB SWEDEN – Ordförande

Låst