Sida 1 av 12

Inbjudan: FCS Bilsport Superstage på Emmaboda flygbana den 12-13 juni

Postat: mån maj 31, 2010 2:09 pm
av Focus RS
Hej!

Lördagen och söndagen den 12-13 juni är det äntligen dags för FORD CLUB SWEDEN's tvådagarsträff på Emmaboda flygbana. På programmet så står Bilsport Superstage, grillfest och en massa biltjôt.

:eclipsee_ + :munching_ + :beerchug: = :thumb3d:

Plats:
• Emmaboda flygplats (karta)

Hålltider:
08:00 – 09:00 => Grindarna låses upp klockan åtta, så då kör vi insläpp med betalning av eventuella start- och medlemsavgifter, samt fordonsbesiktning.(kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 12:00 => Bilsport Superstage
12:00 - 13:00 => Lunch. Körning förbjuden!
13:00 – 17:00 => Bilsport Superstage
18:00 - 08:00 => Depå tystnad råder, vilket innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.Varmt välkomna!

Boende:
• För Er som vill ha någonstans att sova natten mellan fredag/lördag och lördag/söndag så finns det lediga sängplatser på Moshults vandrarhem som ligger i närheten av flygfältet. En sängplats kostar 160kr och frukost finns att få för 50kr. Bokning görs på telefon 0471 - 450 12 eller info@moshultsvandrarhem.com. Kom ihåg att ta med Er sänglinnen! ;)

Grillfest:
• På kvällen mellan lördag och söndag så kommer det, i anslutning till boendet på Moshults vandrarhem, att finnas möjlighet att grilla och umgås. Så se till att ladda kylväskan med något gott att lägga på grillen och kanske något kallt/blött att dricka... :icon_bira

Funktionärer:
• Under dagen så kommer ett par personer att behövas som funktionärer. Detta utses på plats och alla deltagare förväntas dela på detta arbete.

Kostnader:
• Utöver medlemskap i Ford Club Sweden och SMA Motorsportförsäkring, så tillkommer endast en startavgift á 300kr per dag.
• Medlemskap går att teckna på plats. Var snälla och ta då med jämna pengar (300 SEK) och ifylld medlemsblankett (LÄNK) för att snabba på/förenkla det hela.

Anmälan:
• Antalet tillgängliga platser/bilar är begränsat till 25 st per dag och det är först till kvarn som gäller. Anmälan görs via PM till mig och jag kommer att uppdatera nedanstående anmälningslista allt eftersom jag får in Er anmälan (aktuellt klockslag på Erat PM:et gäller). Från och med onsdagen den 10 juni så är Er anmälan bindande, dvs. oavsett om Ni kommer eller inte så är Ni skyldiga att erlägga aktuell startavgift (á 300kr). Vid stort intresse så kommer en reservlista att upprättas för att göra det hela så rättvist som möjligt...


Regler, rekommendationer och uppmaningar:

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden godkänd bil för Superstage (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med incheckning/registrering under morgonen.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske innan start!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla regelbundet olja, vatten och bränsle, både innan och efter körning.
"Slicks" är tillåtet vid torrt väglag. Vid regn/väta gäller "gatgodkända" däck.
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Eventuell buskörning medför direkt avstängning. Punkt slut!

Varmt välkomna!

:image224:

/Mvh Per-Anders, ordförande/banträffsansvarig FORD CLUB SWEDEN.ANMÄLNINGSLISTA

Lördagen den 12 juni
 1. Hampus "Skinkis" W
 2. Tobias "Tobias" M
 3. Linus "Johansson" J
 4. Peter "Nemesis_se" O
 5. Tobias "kamikaze" S [SSI]
 6. Carl "Challe" S [SSI]
 7. Christian "Andersson" Andersson [SSI]
 8. Mikke "Mikke" [SSI]
Söndagen den 13 juni
 1. Hampus "Skinkis" W
 2. Tobias "Tobias" M
 3. Christian "C" L
 4. Elisabeth "Lizzie" S
 5. Petter "Fast Ford" W [BETALAT]
 6. Christian "Tyrann" R
 7. Simon "Keller" K
 8. Sandra "SandrisGT" R
 9. Peter "Nemesis_se" O
 10. Tobias "kamikaze" S [SSI]
 11. Carl "Challe" S [SSI]


Viktig information som alla deltagare skall känna till
Tider för vilka hyran avses
Hyresgästen har enligt detta kontrakt tillträde till Emmaboda Flygbana den eller de dagar hyran avser mellan 08.00 – 18.00. Körning på motorbanan är tillåten mellan 09.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Hyresvillkor
• Om inte annat avtalats äger Hyresgästen ej rätt att upplåta banan för publika arrangemang vid hyrestillfället.
• Om Hyresgästen avser att uppbära avgifter från andra deltagare i den verksamhet som hyrestillfället avser ska detta meddelas Ägaren och ingå i överenskommelsen enligt detta avtal.
• Hyresgästen har ansvaret för samtliga besökare inom området och dess säkerhet. Hyresgästen har rätt att avvisa ej behöriga besökare.
• Hyresgästens verksamhet sker på egen risk och Ägaren kan inte ställas till ansvar för skador av något slag, materiella eller andra, som kan uppstå till följd av Hyresgästens verksamhet.
• Det åligger Hyresgästen att tillse att såväl egna deltagare som eventuella gäster/besökare och i förekommande fall publik ej kommer till skada. Ägaren kan oavsett detta avbryta Hyresgästens verksamhet om det föreligger uppenbar risk för skador som här sagts.
• Hyresgästen ansvarar för att samtliga deltagare i arrangemanget får ta del av denna information.
• Hyresgästen är ansvarig och ersättningsskyldig för eventuella skador som uppkommer på anläggningen och material som ingår i hyran. Hyresgästen är skyldig att omedelbart meddela Ägaren vid uppkommen skada på anläggningen eller material.
• Hyresgästen ansvarar för att eventuella oljeläckage eller motsvarande saneras.
• Tidningen Bilsport förbehåller sig rätten att redaktionellt bevaka arrangemanget om inget annat avtals.
• Hyresgästen ska ovillkorligen till Ägaren anmäla alla incidenter som inträffar under arrangemanget.
• I hyran ingår tillgång till tidtagningsutrustning samt ett materialsläp med utrustning för första hjälpen, brandsläckare och saneringsmaterial
• Hyresgästen är ansvarig för att anläggningen efter hyrestidens slut lämnas städad och iordningställd. Om detta inte är gjort har Ägaren rätt i att efterhand debitera Hyresgästen de kostnader som uppstår för städning och iordningställande.
• Ljudmätning kommer att ske under hela dagen och fordon som överskrider nivån 95 dbA kommer att avisas från banan.

Miljöansvar
Verksamheten på Emmaboda flygbana är klassad enl. bilaga med kod 92:30 i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i miljöbalken. Verksamheten har anmälningsplikt till Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun. Tillsynsmyndighet är Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun. Verksamhetsbeskrivningen reglerar bl.a. när och under vilka tider verksamheten får bedrivas och hur mycket ljudemotion verksamheten får släppa ut. Till verksamhetsbeskrivningen är kopplat ett kontrollprogram för "egenkontroll" av miljö. D v s Ägaren - själv i första hand har skyldighet att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt verksamhetsbeskrivningen. Försummelse av Ägaren att genomföra kontrollen och vidtaga åtgärder om verksamheten bryter eller riskerar att bryta mot tillståndet, innebär att tillsynsmyndigheten kan besluta om att lämna händelsen till åtalsprövning.

Tillåten ljudemotion Från verksamheten
Ljudnivån i de mätpunkter som finns i banans omgivning (vid boendefastigheter) får under normal daglig verksamhet inte överstiga 60 decibal.

Enligt tillsynsmyndighetens direktiv skall överskridande av tillåten bullernivå alltid leda till att verksamheten omedelbart stoppas. Om det finns risk för överskridande genom en viss verksamhet, skall denna inte tillåtas.

För att klara de krav som ställs på ägaren, görs ljudmätningar av fordonen statiskt och under körning på banan. Mätningen sker enligt av tillsynsmyndigheten uppsatt kontrollprogram.

HÖGSTA TILLÅTNA VÄRDE I KONTROLLPUNKT VID FÖRBIFART
Fast mätpunkt vid banan 95 decibel (dBA fast response). Överskridanden av förbifartsvärden medför omedelbart stopp för det eller de fordon som överskrider och körförbud intill dess att ljuddämpningen åtgärdats så att tillåtet värde kan hållas. Kan det/de överskridande fordonen ej omedelbart identifieras stoppas pågående verksamhet helt. Ägaren har enligt tillsynsmyndigheten oavvislig skyldighet att vidta dessa åtgärder. Ingen reducering av hyrkostnaden medges i fall då angivna ljudnivåer inte kan innehållas av Hyraren.

Före kl 08.00 och efter kl 18.00 råder, om inget annat sägs, depåtystnad. Depåtystnad innebär förbud mot varmkörning eller annat motorbuller.

Miljöfarligt avfall
Hyresgästen förbinder sig att från anläggningen avlägsna spillolja och annat miljöfarligt avfall. Detta gäller även däck, dunkar oljefat samt kemikaliekärl.

Flygverksamhet
Viss flygtrafik kan förekomma i form av enstaka start och landningar. Känd sådan verksamhet avtalas i förväg med Hyraren. Om flygtrafik som inte är känd i förväg blir aktuell, överenskommes om denna i varje enskilt fall. Om flygverksamheten då inkräktar på den pågående verksamheten ges tidskompensation i motsvarande omfattning

Postat: mån maj 31, 2010 2:28 pm
av Skinkis
Jag är först ut!! Wohoo!
:D

Postat: mån maj 31, 2010 2:33 pm
av Cossie Nicke
Jag vill komma men kan inte första dagen, kanske kan komma ner på kvällen/natten den 12:e, går det?

Postat: mån maj 31, 2010 2:41 pm
av root
Jag vill!! Men beror ju på om biljävel är färdig tills dess...:banghead:

Postat: mån maj 31, 2010 2:42 pm
av Tobias
Tälta?

Postat: mån maj 31, 2010 2:47 pm
av Martin
LÄr ju försöka ta mig dit..

Postat: mån maj 31, 2010 3:31 pm
av Skinkis
Tobias skrev:Tälta?
Gick in och tjuvkika hos SSI, de brukar ta in på ett vandrarhem i närheten...
Kunde ju kanske vara ngt för oss med? En riktig säng och en dusch är aldrig fel... :)

Postat: mån maj 31, 2010 4:00 pm
av Papillon
Jag hade tänkt kika förbi på söndagen om bilen hinner bli mappad, är bilsport med båda dagarna?

Postat: mån maj 31, 2010 5:59 pm
av Keller
Jag och Sandra kör upp på lördag eftermiddag när hon slutat jobba. Så boende för 3 st behövs!

Postat: mån maj 31, 2010 6:23 pm
av Daniel666
Hmmm, jobbigt läge. Hur ska man göra, blev ju väldigt många mil bara denna helgen. Får fundera en stund till.

Postat: mån maj 31, 2010 6:53 pm
av SK Racing
Hrrm, jag får kanske damma av en Datsun o titta upp.

Postat: mån maj 31, 2010 6:56 pm
av Focus RS
Cossie Nicke:
- Ja, det går bra.

Tobias:
- Tälta kan man ju alltid göra, dock inte på flygfältet då det låses på kvällen.

Skinkis:
- Som sagt, det är ju lite det som är meningen med denna poll. ;) Har ett par alternativ på G...

Papillon:
- Nej, Bilsport är inte inplanerade att vara med någon av dagarna. Men de har rättigheter att göra reportage om de vill...

/Per-Anders.

Postat: mån maj 31, 2010 7:11 pm
av Fredin
Hade tänkt ta med husvagn ner, men kan alltså inte vara på fältet. Hmmm, var ska vi ta vägen? Finns det inget bra ställe till oss?

Postat: mån maj 31, 2010 7:18 pm
av Focus RS
Fredin skrev:Hade tänkt ta med husvagn ner, men kan alltså inte vara på fältet. Hmmm, var ska vi ta vägen? Finns det inget bra ställe till oss?
Nej, fältet får vi tyvärr inte vara på under natten. Ansvarig från Bilsport låser och öppnar grindarna. Men det borde väl finnas någon camping eller annan lämplig plats, utanför flygfältet, som man kan ställa upp husvagnen på. De alternativ jag kollar på är vandrarhem/värdshus kring Emmaboda, men som sagt, jag kommer med mer information om detta då jag fått lite mer information...

Postat: mån maj 31, 2010 7:53 pm
av C
Jag omformulerar Niklas fråga lite: går det att komma ungefär mitt på dagen på lördagen och även få köra de sista timmarna på lördagen?